> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

VERSLAG EXCURSIE DE BIESBOSCH 11 SEPTEMBER 2011

In PDF

Cetti's zanger De IVN-vogelwerkgroep heeft op nine-eleven een excursie georganiseerd naar De Brabantse Biesbosch. De Biesbosch ontstond door een samenspel tussen water, natuur en mensenhanden. In dit ontoegankelijke gebied - een mooie schuilplaats tijdens de oorlog - verdienden griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen een karige boterham. Na 1970 verdween deze eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als drinkwaterbekken. In ornitologisch opzicht is een schitterend gebied ontstaan, waarin water- en moerasvogels een uitstekend biotoop hebben gevonden.We hebben diverse observatiepunten aangedaan en wandelingen door het gebied gemaakt. Regelmatig (10 x) liet de Cetti's zanger van zich horen. Een nieuwe broedvogelsoort, die zich als gevolg van de klimaatverandering in ZW-Nederland heeft gevestigd. Deze nachtegaalachtige hoor je wel, maar zie je vrijwel niet. Omdat de vogel vrijwel het gehele jaar door zingt valt zijn geluid des te meer op.

Waarnemingslijst (68 soorten):
Fuut Aalscholver Knobbelzwaan Blauwe reiger
Kleine zilverreiger Grote zilverreiger Grauwe gans Soepgans
Canadese gans Nijlgans Brandgans Bergeend
Slobeend Wilde eend Soepeend Krakeend
Wintertaling Tafeleend Kuifeend Pijlstaart
Brilduiker Nonnetje Visarend Buizerd
Sperwer Bruine kiekendief Torenvalk Fazant
Meerkoet Scholekster Kievit Kokmeeuw
Zilvermeeuw Grote mantelmeeuw Visdief IJsvogel
Grote bonte specht Houtduif Holenduif Stadsduif
Witte kwikstaart Gele kwikstaart Graspieper Merel
Zanglijster Cetti's zanger Zwartkop Tjiftjaf
Roodborst Kleine karekiet Roodborsttapuit Paapje
Winterkoning Boerenzwaluw Oeverzwaluw Koolmees
Matkop Pimpelmees Boomkruiper Vink
Putter Huismus Ringmus Spreeuw
Zwarte kraai Gaai Ekster Rietgors